• ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලය
  මහනුවර
 • ආයුබෝවන්
  අපගේ වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගනිමු
 • St Anthony's Girls' College
  Kandy
 • welcome
  To our web site
 • දැක්ම
  දැයේ සවියට අභිමානවත් දියණියක්.......

com

වාණිජ්‍ය දිනය - 2016 

සාකල්යා 2016
විද්‍යාලයීය වාණිජ්‍ය දිනය ඉතාමත් උත්කර්ෂවත් ලෙස ප්‍රධාන ශාලාවේ දී පැවැත් විණි.                                                                                     

gfg igjreoigre ihreoghr ohrgoiehr iohgoiety oighoeth oijgiteyt oijoitjyhtr oiajoihtjyrt oijhoitrjhrt oijthoirjthr oijhoirtjhor oihjoirtjhrt oijhoirt hosihh ohtohirtnh honhotihnrth ongh fgfg igjreoigre ihreoghr ohrgoiehr iohgoiety oighoeth oijgiteyt oijoitjyhtr oiajoihtjyrt oijhoitrjhrt oijthoirjthr fggfhgfhg ghgfhg fggfjgf ghfghfhhfgh ghfghfg 

 gfg igjreoigre ihreoghr ohrgoiehr iohgoiety oighoeth oijgiteyt oijoitjyhtr oiajoihtjyrt oijhoitrjhrt oijthoirjthr oijhoirtjhor oihjoirtjhrt oijhoirt hosihh ohtohirtnh honhotihnrth ongh fgfg igjreoigre ihreoghr ohrgoiehr iohgoiety oighoeth oijgiteyt oijoitjyhtr oiajoihtjyrt oijhoitrjhrt oijthoirjthr dsafd sdgfdg dfhhgfhgfh ghgfhdg hjhgjhgj  

gfg igjreoigre ihreoghr ohrgoiehr iohgoiety oighoeth oijgiteyt oijoitjyhtr oiajoihtjyrt oijhoitrjhrt oijthoirjthr oijhoirtjhor oihjoirtjhrt oijhoirt hosihh ohtohirtnh honhotihnrth ongh fgfg igjreoigre ihreoghr ohrgoiehr iohgoiety oighoeth oijgiteyt oijoitjyhtr oiajoihtjyrt oijhoitrjhrt oijthoirjthr dsafd sdgfdg dfhhgfhgfh ghgfhdg hjhgjhgj

Welcome ! 

Our school was started on 10th may 1938 by Rev. Fr. Corne Hyid in the ancient region of hill country. Under the name Of "Good Shepard Convent ' there had been only ten students then and currently it shelters nearly 4000 students of different nationalities and religions.

Today we are one of the leading schools named St.Anthony's Girls ' college in the most beautiful and most sacred city of Kandy bringing forth eminent daughters to strengthen the nation.

 

Announcements

Childrens DayHappy Childrens Day !

Children's Day is recognized on various days in many places around the world to honor children globally. Children's Day began the second Sunday of June in 1856 by the Reverend Dr. Charles Leonard, pastor of the Universalist Church of the Redeemer in Chelsea, Mass. That Sunday of June Dr. Leonard held a special service just for children to Dedicate them. Dr. Leonard christened the day, Rose Day. Later it was named Flower Sunday. Still later the second Sunday of the month of July was named Children's Day.

 

project 512බහු මාධ්‍ය ඒකකය නවීකරණය

ද්විතීක අධ්‍යාපන නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය යටකේ 2006 වර්ෂයේ දී පාසල වෙත ලැබුනු  බහු මාධ්‍යය ඒකකය නවීකරණ කටයුතු මේ වන විට සිදු වෙමින් පවතී.

වැඩි විස්තර සඳහා .....

imagesපරිගණක ඒකකය නවීකරණය

ද්විතීක අධ්‍යාපන නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය යටකේ 2006 වර්ෂයේ දී පාසල වෙත ලැබුනු පරිගණක විද්‍යාගරය නවීකරණ කටයුතු මේ වන විට සිදු වෙමින් පවතී.

 

ethaksalawa

moe

Contacts

 • TP : 0812 212 597
 • Fax : 0812 212 597
 • E-mail : stagc@gmail.com

Online

We have 2 guests and no members online