• ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලය
  මහනුවර
 • ආයුබෝවන්
  අපගේ වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගනිමු
 • welcome
  To Our Web site
 • St Anthonis' Girls College
  Kandy

බක්තිගීත - 2015 

මේ ඒ පිළිබඳ තොරතුරු.

 

කලා උළෙල - 2015 

මේ ඒ පිළිබඳ තොරතුරු.

 

Contacts

 • TP : 0812 212 597
 • Fax : 0812 212 597
 • E-mail : stagc@gmail.com

News

 • ප්‍රාථමික අංශයේ කලා උළෙල
 • සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය