• ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලය
  මහනුවර
 • ආයුබෝවන්
  අපගේ වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගනිමු
 • St Anthony's Girls' College
  Kandy
 • welcome
  To our web site
 • දැක්ම
  දැයේ සවියට අභිමානවත් දියණියක්.......

gfg igjreoigre ihreoghr ohrgoiehr iohgoiety oighoeth oijgiteyt oijoitjyhtr oiajoihtjyrt oijhoitrjhrt oijthoirjthr oijhoirtjhor oihjoirtjhrt oijhoirt hosihh ohtohirtnh honhotihnrth ongh fgfg igjreoigre ihreoghr ohrgoiehr iohgoiety oighoeth oijgiteyt oijoitjyhtr oiajoihtjyrt oijhoitrjhrt oijthoirjthr fggfhgfhg ghgfhg fggfjgf ghfghfhhfgh ghfghfg 

 gfg igjreoigre ihreoghr ohrgoiehr iohgoiety oighoeth oijgiteyt oijoitjyhtr oiajoihtjyrt oijhoitrjhrt oijthoirjthr oijhoirtjhor oihjoirtjhrt oijhoirt hosihh ohtohirtnh honhotihnrth ongh fgfg igjreoigre ihreoghr ohrgoiehr iohgoiety oighoeth oijgiteyt oijoitjyhtr oiajoihtjyrt oijhoitrjhrt oijthoirjthr dsafd sdgfdg dfhhgfhgfh ghgfhdg hjhgjhgj  

gfg igjreoigre ihreoghr ohrgoiehr iohgoiety oighoeth oijgiteyt oijoitjyhtr oiajoihtjyrt oijhoitrjhrt oijthoirjthr oijhoirtjhor oihjoirtjhrt oijhoirt hosihh ohtohirtnh honhotihnrth ongh fgfg igjreoigre ihreoghr ohrgoiehr iohgoiety oighoeth oijgiteyt oijoitjyhtr oiajoihtjyrt oijhoitrjhrt oijthoirjthr dsafd sdgfdg dfhhgfhgfh ghgfhdg hjhgjhgj

ethaksalawa

moe

Contacts

 • TP : 0812 212 597
 • Fax : 0812 212 597
 • E-mail : stagc@gmail.com

Online

We have 5 guests and no members online